ما با یک برنامه ریزی منظم در دو دپارتمان دریایی و زمینی قادر خواهیم بود که خدمات درب به درب به مشتریان خود ارایه دهیم و به این منظور برای رسیدن به تعرفه های رقابتی با رعایت استانداردهای حمل ، به شبکه بزرگ ناوگان حمل و نقل زمینی متصل و نسبت به مونیتور کردن عرضه و تقاضا با نیاز مشتری  ، امکان سنجی خواهیم نمود.

لجستیک عمومی جاده:

1. سرویس FTL بار کامل کامیون

  • انعطاف پذیر ، تحویل درب منزل به سراسر اروپا ، CIS و خاورمیانه
  • حمل کالاهای خطرناک مطابق با مقررات ADR / IMO
  • مسئولیت حمل و نقل جاده ای مطابق با کنوانسیون CMR
  • خدمات ارجاع منظم بین ایران و اروپا