لجیستیک پروژه:

شرکت آتشپا دارای تجربه حمل تعداد زیادی از پروژه های عظیم جهت مشتریان داخلی و خارجی از طریق بندر عباس و چابهار به مقاصد داخلی و کشورهای آسیای میانه می باشد که بیشتر آنها شامل نگله های سنگین و ترافیکی بوده است.
تیم متخصص پروژه ای شرکت آتشپا با هدف به حداقل رسانیدن هزینه حمل و ریسک پروزه، افزایش سرعت و ارتقاء بازدهی عملیاتی سرویس های ذیل را با مشاوره به مشتریان ارائه می دهد:
طراحی عملیات حمل ونقل پروزه
تعیین وسیله مناسب
تعین مسیر و روش حمل مناسب
ایمنی کالا با توجه به ویژگی های هر پروژه خاص